SOMABLACK R

SOMABLACK R
image of SOMABLACK R

ฟิล์ม SOMABLACK เป็นฟิล์มป้องกันแสงและป้องกันการสะท้อนแสงสำหรับทัศนูปกรณ์ (optical instrument)
สำหรับ NR ของชนิดไม่สะท้อนแสงกลับ คุณสมบัติป้องกันการสะท้อนแสงดีเป็นพิเศษ ดังนั้น จึงนำมาใช้กับวัสดุป้องกันการสะท้อนแสงของส่วนภายในของ optical instrument และชิ้นส่วนภายนอก ทำให้เกิดผลงานดีและได้รับความน่าเชื่อถือเป็นเวลานานหลายปี


ลักษณะพิเศษเฉพาะ

  1. เนื่องจากฟิล์ม polyester ที่คลุกเคล้าใน Carbon Black, จึงมีเสถียรภาพเชิงมิติ (การคงขนาด) ดี และมี punching workability ดีด้วย
  2. เนื่องจากกระบวนการ sand mat สองด้าน อัตราการสะท้อนแสงจึงลดลง นอกเหนือจากนี้ เนื่องจาก coating แบบพิเศษจึงทำให้มีคุณสมบัติการนำไฟฟ้าและการลื่นไหล

ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันและคุณสมบัติ

ชนิดของกระบวนการ Function (การทำหน้าที่) ผิวด้านไม่เป็นวาว
MD ผิวด้านไม่เป็นวาว shutter, diaphragm, spacer, washer เป็นต้น ของกล้องถ่ายรูป
MDED ผิวด้านไม่เป็นวาว+การนำไฟฟ้า shutter, diaphragm, spacer, washer เป็นต้น ของกล้องถ่ายรูป ที่การควบคุมไฟฟ้าสถิตเป็นสิ่งจำเป็น
MDVD ผิวด้านไม่เป็นวาว+การนำไฟฟ้า shutter, diaphragm, ส่วนหมุนรอบของกระบอกเลนส์ (ซูม) เป็นต้น ของกล้องถ่ายรูป ที่การควบคุมไฟฟ้าสถิตและคุณสมบัติในการไหลเลื่อนเป็นสิ่งจำเป็น

ตารางสรุปชนิด

ชื่อผลิตภัณฑ์ ความหนาทั้งหมด[μm] optical density(ค่าการดูดกลืนแสง)
SOMABLACK-R 25 MD 29±4 ≧1.2
38 MD 42±5 ≧1.8
50 MD 54±6 ≧2.4
75 MD 80±8 ≧3.7
100 MD 106±11 ≧3.2
MDED 108±11
188 MD 192±19 ≧3.7
250 MD 255±20 ≧3.7

For Contact

Siam Somar Co., Ltd.
TEL: (66)2-611-2884