ปรัชญาการบริหาร

Philiosophy
Techinology Partner

นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1948 ไม่นานหลังจากหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 บริษัท SOMAR มุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีเคมีและผลิตภัณฑ์เคมีล่าสุดที่มีในยุโรปและอเมริกาในเวลานั้น และได้นำสิ่งเหล่านี้เข้ามาเสนอภายในประเทศอย่างรวดเร็ว และสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาวงการอุตสาหกรรม ด้วยการตอบสนองกับความต้องการของวงการอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และวงการอุตสาหกรรมรถยนต์ ทำกระดาษ ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม

โดยผ่านกิจกรรมทางธุรกิจเช่นนี้ จิตวิญญาณผู้บุกเบิกและจิตวิญญาณที่อยากจะลองทำในสิ่งใหม่ จึงติดตัวโดยธรรมชาติและได้เป็นวัฒนธรรมองค์กร และ

"ทำให้ความฝันเป็นรูปเป็นร่าง" ขึ้นมา พนักงานบริษัท SOMAR ได้ค้นพบสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับการดำรงชีวิตอยู่ สิ่งนี้ได้บรรลุผลและเปลี่ยนให้เป็นที่ยอมรับในฐานะปรัชญาการบริหาร ในคำพูดที่ว่า

“บริษัท SOMAR ใช้ภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์” แม้ในปัจจุบันก็เป็นเสาหลักของการบริหารจัดการธุรกิจ และคนรุ่นต่อๆไปก็จะรับปรัชญานี้ไปอย่างต่อเนื่อง

สภาพแวดล้อมทางสังคมรอบบริษัทสิ่งแวดล้อมของสังคมกำลังอยู่ในปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “โลกาภิวัตน์” และทุกวันนี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราคาดหวังที่จะประสบผลสำเร็จในเรื่อง “ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท” ในฐานะบริษัทในรูปแบบการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูงระดับโลกอย่างต่อเนื่อง จากจุดเริ่มต้นของกิจกรรมของบริษัทนับจากนี้ไป โดยผ่านปรัชญาการบริหารที่ว่า “บริษัท SOMAR ใช้ภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์” โดยทำให้การทำหน้าที่ในกิจกรรมของบริษัทเข้มแข็งขึ้น และทำให้คุณค่าการดำรงอยู่ ในฐานะ “ผู้ให้ความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยี” สูงขึ้น