กิจกรรมการวิจัยและพัฒนา

Research and Development Activities

ในขณะที่การร้องขอจากสังคมและความต้องการของลูกค้ามีความหลากหลายและมีระดับสูงขึ้น และสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากนี้ไปการเจริญเติบโตจะเชื่อมโยงกับสาขาวิชาอุตสาหกรรมที่เราคาดหวัง โดยบริษัทเราจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีพื้นฐานที่เราชำนาญ แก้ไขปัญหาที่ลูกค้าเผชิญอยู่ด้วยความรวดเร็ว โดยมีพื้นฐานจากการวิจัยและพัฒนา ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของบริษัทเรา และการมีส่วนช่วยเหลือสังคม

1.จุดมุ่งหมายของกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาและสาขาวิชา

(1) เพิ่มความเข้มแข็งของเทคโนโลยีพื้นฐานของบริษัทเราให้มากยิ่งขึ้นและขยายสาขาวิชา

 • การสะสมของความรู้ความชำนาญการสร้างสรรค์ลักษณะพิเศษเฉพาะใหม่โดยใช้การตั้งสูตรส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เป็นพื้นฐาน
 • เทคโนโลยี thin-film uniform coating และเทคโนโลยีการผลิตที่เกี่ยวข้อง
 • เทคโนโลยี lamination
 • เทคโนโลยีที่ปราศจากปัญหามลภาวะ
  เทคโนโลยีองค์ประกอบของ clean coating และการกรองที่มีความแม่นยำ และเทคโนโลยีการผลิตที่นำมาประยุกต์ใช้
R&D image

(2) มุ่งเน้นไปที่การประหยัดทรัพยากร การประหยัดพลังงานและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 • เทคโนโลยีที่มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประยุกต์ใช้กับชิ้นงานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นงานอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำสูง)
 • เทคโนโลยีที่ประยุกต์ใช้กับสีผงที่ไม่ใช้ตัวทำละลาย (การประยุกต์ใช้กับ thin-film powder coating)

(3) ความเข้าใจความต้องการของลูกค้าที่ถูกต้องและใช้กิจกรรมการแก้ปัญหาเป็นหัวข้อหลัก

 • บทบาทในฐานะผู้ให้ความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยี
 • แก้ปัญหาด้วยการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใครและการพัฒนาร่วมกัน
 • ถือว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิ่งสำคัญและให้ความเคารพ
 • ดูแลเอาใจใส่การรักษาความลับ เป็นต้น อยู่เสมอโดยไม่ขาด

2.ลักษณะพิเศษเฉพาะของเทคโนโลยีพื้นฐานของบริษัทเรา

(1) การออกแบบวัตถุดิบ

R&D image

- molecular design และเทคโนโลยีการตั้งสูตรส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ -
บริษัท SOMAR ทำ macromolecule design เริ่มจากพื้นฐานโดยอิงจากเทคโนโลยีการสังเคราะห์ที่ได้รับการพัฒนามาเป็นเวลาหลายปี พัฒนาวัตถุดิบที่มีมูลค่าเพิ่มสูงอย่างไม่เหมือนใคร และนำมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ฟิล์มที่มีสมรรถภาพสูง สารเคลือบวัสดุให้เป็นฉนวน สารเคมีในการทำกระดาษ สำหรับ macromolecule design ที่เน้น acrylic, epoxy ได้นำมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จำนวนมาก
นอกจากนี้ เทคโนโลยีการตั้งสูตรส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่นำมาประยุกต์ใช้ และวิเคราะห์การมีปฏิกิริยาต่อกันที่เกิดจาก macromolecule กับวัตถุดิบอื่นๆ ยังทำให้กลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกันแต่สามารถแยกความแตกต่างเข้าสู่ตลาดด้วยความรู้ความชำนาญที่ได้สร้างขึ้นอย่างไม่เหมือนใคร

(2) การออกแบบผลิตภัณฑ์

บริษัทเราทำการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดตามความต้องการของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีการประเมินผลที่เรามีอย่างมากมาย เต็มไปด้วยชนิดอุปกรณ์การวิเคราะห์หาปริมาณต่างๆ และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ และได้รับความน่าเชื่อถือสูง การพัฒนาการออกแบบในสถานที่ที่ใกล้กับลูกค้า และนำ molecular design technology มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยี application ได้ด้วย และทำให้เกิดระบบที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดด้วยวิธีที่เหมาะสมที่สุด การวิจัยและพัฒนาเป็นเวลาหลายปีของบริษัท SOMAR ในเทคโนโลยีเหล่านี้ได้รับการประเมินในระดับสูงจากลูกค้า

R&D image

- เทคโนโลยียึดติดและยึดแน่น -
ในการพัฒนาสารยึดติดและสารยึดแน่น การหาปริมาณและวิเคราะห์วัตถุดิบเป็นปัจจัยที่จะขาดเสียมิได้ บริษัท SOMAR ให้ความสำคัญกับความสามารถทางเทคโนโลยีพื้นฐาน เช่น การหาปริมาณและการวิเคราะห์วัตถุดิบและทำการพัฒนาวัตถุดิบโดยอิงการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเสมอ สำหรับการยึดติดและการยึดแน่น การวิเคราะห์พื้นผิวมักจะเป็นปัญหาการวิจัยที่สำคัญ และถูกนำมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จำนวนมาก

- เทคโนโลยี coating -
เทคโนโลยี film coating เป็นเทคโนโลยีหลักอย่างหนึ่งของบริษัท SOMAR ที่ได้รับการพัฒนามาเป็นเวลาหลายปี บริษัทนำผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสูงเข้าสู่ตลาดด้วยเทคโนโลยี coating, การ coating ด้วยเครื่องจักรที่มีความสะอาดสูง และนำผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใครของบริษัท SOMAR เข้าสู่ตลาดด้วยการเพิ่มเทคโนโลยี coating เข้าไปในเทคโนโลยีการยึดติดและการยึดแน่น

- Sandblasting (กระบวนการ sand mat) -
Sandblasting (กระบวนการ sand mat) เป็นกระบวนการทำให้เกิดความไม่สม่ำเสมอที่ผิวหน้าฟิล์มด้วยการใช้ทรายละเอียดขนาดประมาณ 150μm กระแทกเข้ากับผิวหน้าฟิล์ม ด้วยการทำเช่นนี้ สามารถทำให้เกิดผิวด้านไม่เป็นวาว และลดอัตราการสะท้อนแสง เปรียบเหมือนกระจกใสกลายเป็นกระจกมัว

R&D image

(3) การออกแบบกระบวนการระบบ (system process design)

การออกแบบกระบวนการ, การออกแบบระบบเพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้มูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์สูงขึ้น บริษัทเราก้าวไปข้างหน้าด้วยการพัฒนากระบวนการและระบบที่ไม่เหมือนใคร โดยเน้นที่ฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต และนำเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าเข้าสู่ตลาด สำหรับการพัฒนาในสิ่งเหล่านี้ บริษัทจะทำการวิจัยและพัฒนาระบบที่เหมาะสมที่สุดกับผลิตภัณฑ์โดยออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องจักรจากการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรไฟฟ้า และติดตั้งระบบของบริษัทที่ไม่เหมือนใคร การออกแบบกระบวนการของสิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิตพุ่งเป้าไปที่ความเหมาะที่สุดของการเพิ่มความสามารถในการผลิตอยู่เสมอโดยเน้นที่ฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต แล้วจึงทำการพัฒนา

R&D image

(4) มุ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับคนรุ่นต่อๆไป

บริษัทเราให้ข้อเสนอใหม่ๆที่ตอบสนองต่อความต้องการวัตถุดิบอยู่เสมอ โดยทำการพัฒนาการออกแบบ macromolecule, เทคโนโลยี coating, เทคโนโลยีการยึดติดและการยึดแน่น, เทคโนโลยีของการทำให้เป็นระบบ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหลักของบริษัท SOMAR ให้มากขึ้น โดยมุ่งไปที่ “การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถให้ข้อเสนอกับลูกค้าอยู่เสมอ” และลงทุนทรัพยากรของธุรกิจในการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการมูลค่าเพิ่มสูง ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต

3.ผลที่เป็นรูปธรรมเมื่อไม่นานมานี้และตัวอย่างสาขาวิชาที่นำเทคโนโลยีของบริษัทมาประยุกต์ใช้

(1) ผลิตภัณฑ์ฟิล์มที่มีสมรรถภาพสูง

 • ฟิล์มยึดติดชนิดต่างๆ ที่จำเป็นในการกระบวนการผลิต PCB ที่มีความยืดหยุ่น “SOMATAC” (ไม่มีกาวหลงเหลือ สามารถลอกออกง่าย)
 • Optical film สำหรับกล้องดิจิตอล "SOMABLACK"
  (การป้องกันแสงสูง, การสะท้อนแสงต่ำ, การให้คุณสมบัตรต้านการเกิดประจุไฟฟ้าสถิต)

(2) Atomized powder coating “Epiform F” (thin-film coating สำหรับฉนวนไฟฟ้าของมอเตอร์ขนาดเล็กมาก)

(3) Resin ประสานกันรั่วสำหรับติดลงบนชิ้นงานที่มีความหนาแน่นสูง “SOMATECT” (สำหรับติดลงบนชิ้นงาน PCB ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลากหลายชนิด)

(4) สารเพิ่มผลผลิตใหม่สำหรับกระบวนการทำกระดาษ “REALIZER” และระบบการใช้สารนี้ (Axisz System)