• HOME
 • Privacy Policy

Privacy Policy

Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัวว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. แนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อที่จะทำงานได้อย่างราบลื่น บริษัทอาจจะขอหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์ของลูกค้าหรือผู้ที่มีส่วนร่วมกับธุรกิจของเรา บริษัทคำนึงว่า
บริษัทมีความรับผิดชอบอย่างมากในการรักษาและควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ให้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อที่จะปฏิบัติตามความรับผิดชอบนี้ บริษัทจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายต่อไปนี้

 1. บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการยอมรับว่าโดยทั่วไปว่าเป็นธรรมและถูกต้อง ด้วยความเหมาะสม
 2. บริษัทจะกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการข้อมูลส่วนบุคคล และเผยแพร่ให้พนักงานรับทราบโดยทั่วกัน และจะร้องขอผู้รับเหมาช่วงที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล ให้ดำเนินการจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสม
 3. ในการรับข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะระบุวัตถุประสงค์การใช้ แล้วแจ้งให้ทราบหรือประชาสัมพันธ์ก่อนล่วงหน้า และจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลภายในวัตถุประสงค์การใช้นี้ ยกเว้นกรณีที่วัตถุประสงค์การใช้มีความชัดเจนอันเนื่องจากสภาพของการรับข้อมูล
 4. เพื่อป้องกันการรั่วไหล การสูญเสีย ความเสียหาย ฯลฯ ของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะดำเนินมาตรการควบคุมความปลอดภัยที่จำเป็น
 5. สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรักษาไว้ เมื่อบริษัทได้รับการร้องขอให้เปิดเผย แก้ไข ลบทิ้ง หยุดการใช้ จากตัวลูกค้าเองที่ฝ่ายติดต่อลูกค้าที่บริษัทกำหนด บริษัทจะดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์

2. วัตถุประสงค์การใช้ และอื่นๆ

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทจะรับและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับลูกค้าและผู้ที่มีส่วนร่วมกับธุรกิจของเราทุกคนเพื่อแจ้ง ประชาสัมพันธ์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อ ขายและกิจกรรมส่งเสริมการขายของผลิตภัณฑ์ สินค้า วัตถุดิบที่บริษัทบริหาร รับคำสั่งซื้อ ตอบข้อซักถาม และดำเนินงานอื่นๆที่ต้องทำไปพร้อมกัน
 2. 2.ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นทุกคน
  ①เพื่อการใช้สิทธิตามกฎหมาย
  ②เพื่อบริษัทที่ออกหุ้นจะให้ความสะดวกสบายทุกอย่างกับผู้ถือหุ้น
  ③ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัทก็เช่นเดียวกัน เพื่อดำเนินมาตรการทุกอย่างเพื่อทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายในมุมมองของสมาชิกของบริษัทและบริษัทราบลื่น
  ④เพื่อดูแลผู้ถือหุ้น เช่น สร้างข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย
 3. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมงานกับบริษัทเพื่อการติดต่อ ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และการคัดเลือกสรรหาพนักงาน
 4. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัท
  ①เพื่อการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัทและการควบคุมที่เป็นผลมาจากการใช้สิ่งอำนวยความสะดวก และการดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น การติดต่อและการให้คำแนะนำทุกอย่าง
  ②วิเคราะห์แนวโน้มลูกค้าหรือวิเคราะห์การสำรวจการพัฒนาสินค้าและการบริการ
  ③การติดต่อกรณีฉุกเฉิน เช่น อุบัติเหตุ เป็นต้น

3.การให้และการเปิดเผยข้อมูลกับบุคคลที่สาม

บริษัทไม่ให้และไม่เปิดเผยข้อมูลกับบุคคลที่สาม ยกเว้นกรณีที่เข้าข่ายอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้

 1. กรณีได้รับความยินยอมจากเจ้าตัว เช่น ลูกค้า
 2. กรณีให้และเปิดเผยข้อมูลในสภาพที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล เช่น ข้อมูลทางสถิติ
 3. กรณีถูกร้องขอให้ทำการให้และเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย
 4. กรณีมีความจำเป็นสำหรับการคุ้มครองชีวิต ร่างกายของมนุษย์หรือทรัพย์สิน โดยที่การได้รับความยินยอม เช่น จากลูกค้า ฯลฯ เป็นเรื่องยาก
 5. กรณีมีความจำเป็นที่ต้องให้ความร่วมมือ หลังจากที่องค์กรของประเทศหรือท้องถิ่น ดำเนินขั้นตอนอย่างเป็นทางการ และมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานตามขั้นตอนนี้จากการได้รับความยินยอม เช่น จากลูกค้า ฯลฯ

นอกจากนี้เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานให้ราบรื่น ก็มีการมอบหมายงานส่วนหนึ่งให้บริษัทอื่น ในกรณีนี้ก็ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับมาให้กับผู้รับเหมาช่วง แต่ในกรณีนี้ บริษัทจะกำกับดูแลผู้รับเหมาช่วงงานอย่างเหมาะสม เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการควบคุมอย่างปลอดภัย

4. การเปิดเผย แก้ไข ลบข้อมูล และการหยุดใช้

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเรามีอยู่ กรณีเจ้าตัว เช่น ลูกค้า ต้องการเปิดเผย แก้ไข ลบข้อมูล หรือหยุดใช้ข้อมูลของตนเองหลังจากที่เราตรวจสอบแล้วว่า ผู้ที่ยื่นขอเป็นเจ้าตัวเอง เราจะดำเนินการในระยะเวลาและขอบเขตที่เหมาะสม

5. ช่องทางการติดต่อที่รับการสอบถามเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

SOMAR Corporation

11-2, Ginza 4-Chome, Chuo-Ku, Tokyo 104-8109 Japan
Fax: +81-3-3542-2170
เวลาทำการ: 9:00 a.m. - 5:00 p.m.
(หยุด วันเสาร์, วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)