• HOME
 • นโยบายของเว็บไซต์

นโยบายของเว็บไซต์

Site Policy

กฎระเบียบการใช้

ขอบคุณมากครับสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์บริษัท SOMAR Corporation และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ต่อไปนี้ จะเรียกชื่อทั่วไปว่า “บริษัทเรา”) บริษัทเราขอให้ใช้เว็บไซต์ของบริษัทเรา (ต่อไปนี้ จะเรียก “เว็บไซต์นี้”) เฉพาะการใช้ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และได้กำหนด “เงื่อนไขการใช้” ดังที่เขียนข้างล่างนี้ กรณีใช้เว็บไซต์นี้ ขอให้อ่านข้อความข้างล่างนี้ หลังจากที่เข้าใจและยอมรับแล้ว จึงใช้

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

 1. สำหรับลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละข้อความ รูปกราฟิก การออกแบบ และอื่น ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ เป็นของบริษัทเรา ห้ามใช้ข้อมูลเหล่านี้ (ทำซ้ำ, ดัดแปลง, อัพโหลด, ปิดประกาศ, ส่ง, แจกจ่าย, ออกใบอนุญาต, ขาย ฯลฯ) โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทเรา
 2. โลโก้, ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าที่บริษัทเราหรือบุคคลที่สามกำลังยื่นขอการจดทะเบียน ที่ประเทศญี่ปุ่นและ/หรือประเทศอื่นๆ สำหรับการใช้ข้อมูลลักษณะนี้ ห้ามใช้ นอกเสียจากว่าจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทเราหรือบุคคลที่สาม

การเชื่อมโยง

หากท่านต้องการเชื่อมโยงเข้ากับเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อทางพาณิชย์หรือไม่ใช่ทางพาณิชย์ก็ตาม ขอให้ท่านติดต่อมาที่บริษัทเราก่อนเสมอ เมื่อท่านติดต่อเรา ขอให้กรอกข้อมูลที่จำเป็น เช่น ชื่อ สถานที่ติดต่อ (ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์ ฯลฯ) URL ของเว็บไซต์ที่ต้องการเชื่อมโยง เป็นต้น ลงในแบบฟอร์มที่หน้าติดต่อสอบถาม แล้วส่งมาที่บริษัท อย่างไรก็ตาม
กรณีการสร้างการเชื่อมโยงเข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งหรือมีแนวโน้มว่ามีการสร้างการเชื่อมโยงเหล่านี้ จะไม่อนุญาต

 1. การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาใส่ร้ายป้ายสี สินค้าและบริการของบริษัทเรา หรือทำลายความเชื่อถือของบริษัทเรา
 2. การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ที่มีข้อมูลที่ผิดกฎหมาย
 3. การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหากระทำความผิดต่อความสงบเรียบร้อยของสาธารณชนและหลักจริยธรรมของสังคม
 4. การเชื่อมโยงกับ frame link, image link ฯลฯ ที่ทำให้ข้อมูลเว็บไซต์บริษัทเราไม่ถูกต้อง
 5. การเชื่อมโยงที่จะทำให้เข้าใจผิดว่ามีความผูกพันหรือความร่วมมืออย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัทเรา หรือทำให้พิจารณาตัดสินผิดไปว่าบริษัทเรายอมรับหรือสนับสนุนเว็บไซต์ที่มาเชื่อมโยง

ขอได้โปรดทราบด้วยว่า บริษัทเราจะร้องขอให้ลบการเชื่อมโยงดังที่เขียนไว้ข้างบน การเชื่อมโยงอื่นๆที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ทันทีที่บริษัทเราทราบ

การรับประกันและข้อจำกัดความรับผิด

 1. ขอได้โปรดทราบด้วยว่า สำหรับ ข้อความ รูปภาพ ภาพประกอบ ภาพเคลื่อนไหว software การเชื่อมโยง และข้อมูลอื่นๆทุกประเภท ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ บริษัทเราจัดทำขึ้นอย่างระมัดระวังและทำการควบคุม แต่บริษัทไม่รับประกันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด
 2. ขอได้โปรดทราบด้วยว่า แม้ว่าจะเกิดความเสียหายอย่างใดก็ตามจากการใช้ข้อมูลและอื่นๆของเว็บไซต์นี้ บริษัทเราจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น เกี่ยวกับการเชื่อมโยงที่ทำกับเว็บไซต์ บริษัทเราไม่รับประกันเนื้อหาของเว็บไซต์ของปลายทางที่เชื่อมโยง โครงสร้าง สิ่งที่ได้เขียน เช่น ข้อมูลและอื่นๆของเว็บไซต์นี้ อาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สิ่งที่ห้ามทำ

ในการใช้เว็บไซต์นี้ ต้องไม่ทำในสิ่งต่อไปนี้

 1. การกระทำที่ละเมิดทรัพย์สินหรือความเป็นส่วนตัว ฯลฯ ของบุคคลที่สามหรือบริษัทเรา หรือการกระทำที่มีแนวโน้มว่าจะละเมิด
 2. การกระทำที่ทำให้เกิดผลเสียหรือความเสียหายต่อบุคคลที่สามหรือบริษัทเรา หรือการกระทำที่มีแนวโน้มไปเช่นนั้น
 3. การกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนและหลักศีลธรรม หรือการกระทำที่มีแนวโน้มไปเช่นนั้น
 4. การกระทำอาชญากรรมหรือการกระทำที่เชื่อมโยงกับอาชญากรรม หรือการกระทำที่มีแนวโน้มไปเช่นนั้น
 5. การกระทำที่แจ้ง ประกาศข้อความที่เป็นเท็จ เช่น ให้ลงทะเบียนที่อยู่อีเมล์ของผู้อื่น
 6. การกระทำที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกิจกรรมทางธุรกิจหรือเชิงพาณิชย์ หรือการกระทำที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเตรียมการทำในสิ่งเหล่านี้
 7. การกระทำที่ทำลายชื่อเสียงหรือความเชื่อถือของบุคคลที่สามหรือบริษัทเรา
 8. การกระทำที่ใช้หรือให้โปรแกรมที่เป็นอันตราย เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือการกระทำที่มีแนวโน้มไปเช่นนั้น
 9. การกระทำที่ละเมิดกฎหมาย บทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือข้อบังคับ และอื่น ๆ หรือการกระทำที่มีแนวโน้มไปเช่นนั้น
 10. การกระทำอื่นๆ ที่บริษัทเราพิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม

การปรับเว็บไซต์นี้ให้เป็นปัจจุบัน

เว็บไซต์นี้อาจจะมีข้อผิดพลาดหรือการพิมพ์ผิด และการปรับให้เป็นปัจจุบันหรือแก้ไขข้อมูลที่ได้ให้ไว้ทั้งหมดไม่สามารถทำได้ถูกต้องอย่างเหมาะสมและทันเวลา บริษัทเราอาจปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือลบเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 1. เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท SOMAR Corporation ท่านสามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้จากทุกประเทศทั่วโลกที่มีกฎหมายแตกต่างกัน แต่ทั้งสองฝ่ายคือบริษัทเราและผู้ที่เข้าถึงเว็บไซต์นี้ยินยอมที่จะผูกพันตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นและข้อบังคับของมหานครโตเกียวเกี่ยวกับการใช้ของเว็บไซต์นี้
 2. สำหรับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ นอกจากจะกำหนดให้เป็นอย่างอื่นเป็นการเฉพาะ จะตัดสินที่ศาลชั้นต้นที่มีขอบเขตในการตัดสินคดีเฉพาะเรื่องที่ศาลจังหวัดโตเกียว