กิจกรรมสิ่งแวดล้อม

Environmental Protection Measures

กิจกรรมสิ่งแวดล้อม

ปรัชญา

บริษัทตระหนักว่าการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของโลกเป็นหนึ่งในภารกิจที่สำคัญที่สุดในฐานะการเป็นพลเมืองดีของธุรกิจของประชาคมโลก และได้รวมกำลังจากทุกฝ่ายของบริษัทเราในญี่ปุ่นจัดทำนโยบายสิ่งแวดล้อม ดำเนินการปรับปรุงการปฏิบัติการของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม และการป้องกันมลพิษอย่างต่อเนื่อง

"นโยบายสิ่งแวดล้อม"

 1. ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 14001 และดำเนินการในสิ่งต่อไปอย่างต่อเนื่อง
  [รายการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง]
  (1) การพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการขายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  (2) ลดการปล่อยของเสียจากอุตสาหกรรมและ recycle (การแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่)
  (3) ป้องกันมากกว่าที่จะควบคุมมลพิษที่เกิดจากการใช้สารเคมี
  (4) ลดการใช้พลังงาน
  (5) ทำการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement)

 2. ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมายและกฎหมายที่บังคับใช้และข้อกำหนดอื่นๆที่ให้ความตกลง พร้อมกับกำหนดมาตรฐานการควบคุมขึ้นด้วยตนเอง แล้วทำการควบคุม

 3. กำหนดให้การตั้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายมีความชัดเจน แล้วพยายามทำให้บรรลุผล พร้อมกับคำนึงถึงสถานการณ์ความคืบหน้าและเงื่อนไขทางสังคม ทำการทบทวนตามรอบระยะเวลา และปรับปรุงและรักษาระบบอย่างต่อเนื่อง
image

ตารางลำดับเหตุการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมและการเปิดเผยข้อมูล