• HOME
  • เกี่ยวกับกิจกรรมCSR

เกี่ยวกับกิจกรรมCSR

About Measures to CSR

นโยบายพื้นฐานBCPของบริษัท

บริษัทได้กำหนด BCP(แผนความต่อเนื่องของบริษัท) สำหรับการจัดการในเรื่องที่สำคัญที่สนับสนุนกิจกรรมSCR (ความรับผิดชอบต่อสังคม) ซึ่งบริษัทได้ดำเนินกิจกรรมอันหลากหลายที่สอดคล้องตามBCPนี้ดังเช่นเมื่อครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในภาคตะวันออก

BCPของบริษัท จะกำหนดนโยบายพื้นฐานดังต่อไปนี้

[นโยบายพื้นฐานของBCP]

(1) ความปลอดภัยต่อชีวิตมนุษย์ กรณีที่เกิดภัยพิบัติเกิดขึ้น ชีวิตของพนักงานครอบครัวพนักงานรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัททุกคนจะต้องเป็นความสำคัญอันดับแรกที่บริษัทจะปกป้องให้มีความปลอดภัยและความสบายใจ

(2) การรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจและความไว้วางใจจากลูกค้าให้คงอยู่ บริษัทจะให้ความชัดเจนในเรื่องของภัยพิบัติและจะจัดเตรียมระบบที่จำเป็นเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ นอกเหนือจากนั้นบริษัทจะให้ความชัดเจนกับภารกิจหลัก(ธุรกิจตามลำดับความสำคัญ) เมื่อเกิดภัยพิบัติ จะให้ความต่อเนื่องของภารกิจหลักมีความสำคัญอันดับแรก และจะพยายามฟื้นฟูให้กลับเข้าสู่สภาพปรกติโดยเร็ว ขณะเดียวกันบริษัทจะพยายามสร้างความเข้าใจที่ตรงกันกับลูกค้าอยู่เสมอ ตลอดจนการพิจารณาการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วในกรณีฉุกเฉินและรักษาความไว้วางใจจากลูกค้า

(3) การป้องกันผลกระทบจากภัยพิบัติและการฟื้นฟูอย่างรวดเร็ว กรณีที่เกิดภัยพิบัติ บริษัทจะพยายามในการให้ความปลอดภัยกับชิวิตของคน ป้องกันผลกระทบ อื่นจากภัยพิบัติรวมไปถึงการบูรณะซ่อมแซมสินทรัพย์ที่เสียหายเพื่อการฟื้นฟูอย่างรวดเร็ว บริษัทจะคำนึงถึงศีลธรรมในการทำธุรกิจในกรณีฉุกเฉินและมุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือสังคม

(4) การอยู่ร่วมกันกับชุมชนท้องถิ่น ในการกำหนดและการดำเนินการของBCP บิษัทมุ่งมั่นที่จะรักษาและปรับปรุงความสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกันกับชุมชนท้องถิ่น

(5) ความตระหนักในความรับผิดชอบของนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อการช่วยเหลือสังคมโดยผ่านความต่อเนื่องและการพัฒนาของธุรกิจ ทั้งนายจ้างและลูกจ้างแต่ละคนจะเน้นถึงการรับรู้ในการควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวกับภัยพิบัติเสมอ และตระหนักถึงการมีส่วนรับผิดชอบและการได้รับมอบหมายในการกำหนดและการดำเนินการของBCP และเป็นแกนสำคัญที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน

(6) การทบทวนและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง พิจารณาทบทวนBCPอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงให้มีแก่นสารยิ่งๆขึ้น

(7) การประกาศนโยบายสู่สาธารณชน นโยบายBCP เป็นภาพลักษณ์ของการบริหารที่สำคัญของบริษัทที่จะได้ประกาศสู่สาธารณชน

จุดยืนพื้นฐานของกิจกรรมCSR

บริษัทได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้กิจกรรมของบริษัทได้มีร่วมในการพัฒนาสังคมภายใต้ปรัชญาการบริหารที่เรียกว่า "Somar จะใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญา" ซึ่งยึดถือมาตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทสมัยหลังสงคราม

ในปัจจุบันความรับผิดชอบต่อสังคมและสภาพแวดล้อมได้ถูกมองให้เห็นถึงความสำคัญมากขึ้น ซึ่งบริษัทเข้าใจในสิ่งนี้เป็นอย่างดีและจะวางรากฐานกิจกรรมCSRให้มั่นคง

ด้วยจุดยืนของเราซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ บริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมที่มาจากการทำธุรกิจของบริษัท จึงได้จัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งบริษัทได้รับการรับรอง ISO14000 ในปี 2001

ในสภาพปัจจุบันที่การบริหารด้านสิ่งแวดล้อมมีความหลากหลายและซับซ้อนเพิ่มขึ้น เพื่อรักษาให้ระบบนี้ดำเนินอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงเห็นความสำคัญในการมุ่งมั่นที่จะมีส่วนรับผิดชอบ ต่อสังคมโดยผ่านการพูดคุยกับผู้ที่มีส่วนได้เสียและการทำให้เกิดความโปร่งใสในองค์กร

ดังเหตุนี้ บริษัทจะมุ่งมั่นในการเปิดกว้างด้านข้อมูลและเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเพิ่มยิ่งๆขึ้นไป ตามหลักการพื้นฐานของGRI ทีรู้และเข้าใจทั้งระบบที่เกี่ยวกับCSR

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานกิจกรรมCSRและเปิดเผยสู่สาธารณชนทุกปี
เฉพาะฉบับภาษาญี่ปุ่น

image